Λογιστικές Υπηρεσίες

• Τήρηση βιβλίων εταιριών όλων των κατηγοριών στην έδρα της επιχείρησης ή στα γραφεία μας.

• Οργάνωση-Εκπαίδευση και Επίβλεψη Λογιστηρίων.

• Οργάνωση-Εκπαίδευση προσωπικού Μηχανογραφικής τήρησης Λογιστηρίου και εμπορικού τμήματος.

• Έκδοση μισθοδοσίας , Κάλυψη εργατικών θεμάτων.

• Ενημέρωση και κάλυψη θεμάτων εργατικού δικαίου και αντίστοιχης νομοθεσίας.

• Κάλυψη όλων των αναγκών-ενεργειών επικοινωνίας και διεκπεραίωσης εργασιών της επιχείρησης με όλους τους φορείς Δημοσίου.